شرکت سالامون

سوسیس آلمانی

درصد گوشت: 40%
درصد پروتیین: 10.5%
درصد چربی: 23 %