شرکت سالامون

بلغاری

درصد گوشت :70%
درصد پروتیین: 16%
درصد چربی: 14%