شرکت سالامون

خشک

درصد گوشت :60%
درصد پروتئین :13%
درصد چربی :19%