شرکت سالامون

خشک مخصوص

درصد چربی :19.5%
درصد گوشت :60%
درصد پروتئین :13.5%